Clubavond 19 januari ’23

Omdat Cor de fotolezing had geregeld opende hij de avond met de introductie van natuurfotograaf Leo Vogelenzang. Leo gaf aan nauwelijks meer lezingen te geven, maar hij had gelukkig voor onze club een uitzondering gemaakt! Gelukkig, omdat we bijna watertandend hebben gekeken naar de prachtige foto’s, verdeeld over 4 series.

Er werd begonnen met “Nederland”, waarbij we een reis door het jaar en diverse plekken maakten, waarbij alle seizoenen langskwamen met schitterende landschapsfoto’s en gestackte foto’s van vele insecten.

Vervolgens werden we meegenomen naar “IJsland” en vandaar werd een bootreis naar “Spitsbergen” gemaakt, met uitstapjes naar diverse eilanden. De avond werd besloten met de serie “Schotland”. Er is heel veel langs gekomen deze avond, allemaal even (jaloersmakend?) mooi. Genieten!

Er waren 2 korte pauzes die werden benut door Koos en Sikke.

Koos: in de serie “Nederland” kwam een plek in “Heeten” langs, waar fossiel hout de hoofdrol in speelde, waarin schitterende vormen waren te zien. Hij opperde dat dit wellicht een plek zou zijn voor een uitstapje. Ook noemde hij dat alle leden, die niet aanwezig konden zijn, zich hadden afgemeld en dat onze volgende clubavond pas op 9 februari plaatsvindt (over 3 weken dus) en als thema “feestverlichting” heeft.

Sikke heeft ons bijgepraat over Folkert en zijn echtgenote.

Cor heeft de avond afgesloten met onze welgemeende hartelijke dank aan Leo.

Clubavond 12 januari ’23

Na het uitwisselen van de beste wensen voor dit nieuwe jaar opent Koos onze clubavond en spreekt de wens uit dat we veel gezellige clubavonden mogen hebben met natuurlijk perfecte foto’s en goeie besprekingen. Gelukkig was het technische probleem van de tv snel verholpen door Arnold en m.n. Jan.

Er is een aantal afmeldingen (Lutske, Folkert, die voorlopig niet aanwezig zal zijn i.v.m. met ziekte van zijn echtgenote en Henk D.). Er zijn meer leden afwezig die zich helaas niet hebben afgemeld, waardoor daar helaas ook geen rekening mee kan worden gehouden met de hoeveelheid koffie/thee en het inrichten van de zaal.

De expositie in Over Entinghe in Dwingeloo is ingericht door Henk, Koos, Philip en Renny. Cor, die alles tot in de puntjes had voorbereid, moest helaas verstek laten gaan. Er zal nog een stukje in de Westervelder komen. Mocht iemand vinden dat zijn/haar foto op een slechte plek hangt (de foto’s hangen verspreid over 3 ruimtes): laat het weten, dan kan er wellicht halverwege nog wat worden gewisseld.

Hierna zal er een expositie zijn in Oosterwolde (via Gerard) en in het 4e kwartaal één in het ziekenhuis in Hoogeveen.

Het programma voor de rest van het seizoen is inmiddels aangepast en door iedereen ontvangen. Op 19 januari: fotolezing door Leo Vogelenzang en v.w.b. 23 februari: max. 3 foto’s in totaal aanleveren, vrij werk en/of foto’s van de kassen in Frederiksoord.

Koos neemt nog even in het kort door wat het werkgroepje ( Marijke, Hans, Henk D. en Koos) als concept aan allen heeft verzonden. Kort gezegd: de tot nu toe gehanteerde 3 criteria ( creativiteit, compositie en techniek) uitbreiden met meer criteria. Reacties: De reactie van Arnold is ons al in een mail gestuurd. Het bespreken in kleine groepjes kan opleveren dat meer mensen aan het woord komen. Vraag: valt perspectief niet onder compositie? We willen leren van elkaar (deskundigheidsbevordering): af en toe inplannen: “gebruik” te maken van de “echt goeien” en bijv. ook mogelijkheden van camera’s bespreken.

In de loop van de clubavonden zal aan de hand van de praktijk e.e.a. verder worden uitgewerkt.

Vervolgens gaan we over tot het bespreken van de ingestuurde foto’s waarbij er 2 korte pauzes worden gehouden. Het gaat om “vrij werk”. In de eerste ronde wordt 1 foto besproken (door de fotograaf te bepalen), daarna een 2de foto (idem). Er komt weer een enorme diversiteit aan onderwerpen langs, tips ter verbetering en complimenten wisselen elkaar af.

Samenvatting van Hans aan het einde van de avond: “kruip wat meer in je onderwerp” juist n.a.v. het aantal keren dat wordt geadviseerd een foto te gaan ‘croppen’. Goed punt.

Rond 21:45u sluit Koos de avond af.

Tot volgende week, 19 januari.

Clubavond 3 November 2022

Koos heet iedereen welkom. E zijn slechts 3 afmeldingen, dus een flinke opkomst.

Tentoonstellingen: er zal er één zijn in Dwingeloo, die tot maart duurt. Daarna kunnen onze foto’s terecht in het ziekenhuis in Hoogeveen en vervolgens volgend seizoen nog in Noordwolde (via Gerard)

Uitjes: op 10 november naar Kampen voor avondfotografie en om even te peilen hoeveel mensen mee willen wordt gevraagd handen op te steken. Het gaat om zo’n 6 á 7 mensen, opgave bij Jan en via hem horen de deelnemers tijd en plaats.

Op 19 nov. staat het wad genoteerd, maar Folkert geeft aan dat het nu niet het geschikte moment is. Dit bezoekdoel wordt doorgeschoven naar een ander moment (voorjaar?).

Koos heeft het boek “Foto’s analyseren en bespreken” van Tom Meerman gelezen, waarin het gaat om 9 beeldelementen. De opzet sluit aan bij onze besprekingen, volgens Koos en hij wil dit graag met een aantal mensen bespreken om tot wellicht betere besprekingen door ons te komen. Hij vraagt wie hier aan wil deelnemen en zal er na de pauze op terugkomen.

Sikke stelt voor om de avond van 23 maart 2023 in te vullen met portret- en modefotografie en meer met mevrouw Gea. Koos vraagt hem dit vast te leggen.

Voor vanavond, thema high- en low key, is er door 16 personen werk ingestuurd en 2 foto’s met vrij werk (een mogelijkheid die nog was aangegeven door Koos in de uitnodiging voor vanavond).

Dat dit een erg moeilijke opdracht was bleek uit de foto’s (is dat nou wel of niet high- of low key…?) en uit wat diversen vertelden over hun worsteling hiermee. Mooi om te zien dat iedereen er behoorlijk serieus mee bezig was geweest.

Juist omdat het zo’n moeilijk onderwerp is, stelde Cor voor om tijdens een avond met “vrij werk” ook foto’s met high en low key op te sturen. Kunnen we bezien of er enige voortgang is geboekt – als men dit wil tenminste. De leden vonden dit een goed idee.

Na een pauze heeft Koos een aantal mensen kunnen noteren voor “foto’s analyseren en bespreken”, t.w.: Henk, Henk, Marijke en Hans. Hij zal hierover met hen contact opnemen.

Op onze volgende avond, 17 november, met thema “fotograferen met de mobiele telefoon”, zal Jan ons hier meer over vertellen en we sturen hiervoor 2 foto’s in, gemaakt met onze mobiele telefoon.

Tot 17 november!

Clubavond 6 oktober 2022

Wederom waren er 5 leden afwezig en ook zij hadden zich van tevoren afgemeld. Arnold had van 17 leden twee foto’s gekregen.
Er werden eerst twee onderwerpen kort besproken:
Tentoonstelling. Na de Kerst kunnen we in Over Entinghe in Dwingeloo terecht. Dankzij Gerard is er contact gelegd met het dorpshuis in Noordwolde en ook daar kunnen we ( volgend jaar ) onze foto’s tentoonstellen.
Foto-uitje. Folkert en Henk hebben een uitje naar het Wad georganiseerd en dit plaats op 15 oktober a.s.. ( zie ook de mail die jullie ondertussen hebben ontvangen).

Vervolgens komt het thema van deze avond aan de orde: een macro-foto van een detail en een foto van het totaal. Deze “opdracht” hield in dat er ook echt twee foto’s gemaakt moesten worden en – als het kan – ook een echte macro-foto: “1 op 1”. Ondank de wat rommelige start van de bespreking – veroorzaakt door mijn matige voorbereiding – zagen we veel raadselachtige macro’s. Vaak was het een verrassing om de bijpassende totaalfoto te zien. En omdat het vooral om deze verrassing ging, is het er niet van gekomen om ook de 1ste, 2de en derde plaats te bepalen . De “totaal-foto’s” werden in de tweede ronde uitgebreid besproken, waarbij heel vaak duidelijke en positieve feedback werd gegeven.
Al met al een geslaagde avond en met de complimenten voor de programmacommissie die dit creatieve onderwerp had bedacht.


Op 22 oktober zien we elkaar weer: 2 foto’s Vrij Werk en uitleg over Low en High Key. Aangeraden wordt om alvast op het internet deze begrippen even op te zoeken.


Graag tot dan, Koos Nomden

Clubavond 22 September 2022

Beste mensen,

Hopelijk kijken jullie ook terug op een plezierige startavond met veel verrassende vakantie-foto’s. Hieronder staan de verschillende onderwerpen die besproken zijn:

1. aan-/afwezig: 13 leden hadden foto’s opgestuurd; 16 leden aanwezig. we kunnen twee nieuwe leden verwelkomen: Henny Volman en Janny Brinkman, beide uit Diever.| Helaas hebben Lianne en Nellie aangegeven te willen stoppen met onze fotoclub. | Wegens vakantie en ziekte hadden zich vier leden afgemeld. | En fijn dat Lia en Wil weer van de partij zijn.

2. het jaarprogramma: Marijke, Cor, Henk, Jan en ondergetekende hadden zich gebogen over het eerste concept en enkele aanvullingen aangegeven. Cor deelde de door hem nauwgezet opgestelde nieuwe versie uit en deze werd toegelicht. | Voor de afwezigen verwijs ik naar het bijgewerkte programma op de website.

3. foto-uitjes: bezoek aan de Wadden (georganiseerd door Folkert en Henk) | avondfotografie in Kampen ( door Jan) | drukkerijmuseum in Meppel ( door Koos).

4. website; oproep om hier meer gebruik van te maken;  wil je er  je foto’s opzetten geef Jan even een seintje.

5. de contributie is voor dit nieuwe seizoen € 20 te voldoen bij onze waakzame penningmeester. Als onverhoopt een flinke uitgave noodzakelijk is, zal er gelapt  moeten worden. 

6. expositie: De lopende in Diever is inmiddels afgelopen en was een groot succes. Volgende is in Over Entinghe in Dwingeloo.(Koos) en Noordwolde (Gerard)

Toen was het hoog tijd voor de foto’s, die weer vakkundig door Arnold werden getoond. Al met al werd het wat laat en de voorzitter beloofde voor de tweede bijeenkomst beterschap.

Hoe dan ook, graag tot 6 oktober.

Met dank en groet, Koos Nomden

Clubavond 12 mei 2022

Na 2 jaar geen slotavond te hebben gehad door corona was het eindelijk weer zover: de slotavond als afsluiter van het seizoen! Voorzitter Koos heette speciaal de introducés welkom. Deze avond zijn er 2 wedstrijden: ”ogen” en “visserij”, foto’s met passe partout in een aluminium lijst van 40×50. ‘s middags was e.e.a. al mooi ingericht met alle foto’s in de ingenieuze constructie van Cor. Koos nam nog even door hoe de beoordeling door alle aanwezigen plaats zou vinden.

Hij vroeg vervolgens applaus voor een aantal mensen: Cor, die altijd de scores bijhoudt en verwerkt en zijn vele andere werkzaamheden (zoals bijv. de constructie voor het ophangen van de foto’s en voorbereiding en uitvoering van de komende tentoonstelling in het gemeentehuis van Westerveld), Jan, als penningmeester, Arnold voor het digitaal vertonen van onze foto’s en ondergetekende voor de verslagen van de clubavonden (noot: vaak wordt eerst al een opzetje gemaakt door Henk K.). Philip nam direct hierna even het woord om ook Koos even te bedanken.

Vervolgens ging Koos over tot de uitreiking van “De Kei van Westerveld”, voor de degene die afgelopen seizoen de hoogste score heeft behaald met de wedstrijdfoto’s. Deze fotograaf had zelfs veruit de hoogste score behaald: Folkert! Van harte gefeliciteerd! Overigens (voorlopig?) de laatste keer dat de Kei naar de beste van het seizoen gaat, omdat inmiddels is besloten alleen nog wedstrijden op de slotavond te organiseren, waar dan de Kei-winnaar uit zal rollen. Tijdens het komende seizoen dus geen wedstrijden meer, alleen thema’s.

Vervolgens werden per wedstrijdthema scorebriefjes uitgedeeld waarop iedereen de naar zijn/haar mening beste 3 foto’s als nr. 1, 2 en 3 kon aangeven en kon het beoordelen van de foto’s beginnen. Als je klaar was: inleveren bij Cor die er meteen mee aan de slag ging.

Na de 1e pauze (met wat lekkers bij de koffie/thee van de club) vroeg Koos aandacht voor Janneke. Zij gaat binnenkort met pensioen en zal nog een paar uur per week doorwerken, waarbij zij ook heeft gekozen voor de donderdagavonden. Dit betekent dat wij haar het volgende seizoen gelukkig nog niet hoeven te missen! Zij kreeg met veel dank voor de prettige samenwerking een presentje overhandigd.

Koos vroeg vervolgens aan de aanwezigen: welke foto heb je als de beste beoordeeld en waarom? Eerst “ogen” en vervolgens, na een kleine volksverhuizing omdat ze aan de achterkant hingen, “visserij”. Zo werden diverse foto’s genoemd en zoals altijd: manier van beoordelen, interpreteren en smaken verschillen. Inmiddels had Cor alle beoordelingen verwerkt en waren de winnaars duidelijk geworden. De 1e prijs was een beker en een bon, de 2de een bon, de 3de de eer én applaus.

Uitslag “ogen” : de 1e prijs ging naar Carolien en de 2de naar Lutske en Sikke werd 3de.

Uitslag “visserij”: de 1e prijs was voor Henk Dillen (niet aanwezig) en de 2de naar Cor en, wederom, werd Sikke 3de. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Na de 2de pauze werden alle foto’s door Cor voorzichtig van de panelen gehaald om weer bij hun makers terecht te komen.

Koos had nog een paar mededelingen: Huib zal volgend seizoen weer als lid meedoen. Eind mei zal het programma klaar zijn en worden rondgestuurd. Op- en aanmerkingen na ontvangst graag z.s.m. naar Cor sturen! En: stuur ook z.s.m. je titel van je foto(’s) voor de tentoonstelling naar Cor.

N.b. De uitslag van de laatste wedstrijd die meetelde voor de Kei “Emotie” was 1e Emma, 2e Folkert en 3e Gerard.

Een mooie zomer toegewenst en tot september!

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 28 april 2022

Koos heet ons welkom en geeft het woord aan Ans, die wat vertelt over Lia’s fietsreis naar Santiago de Compostella, met wie ze af en toe App-contact heeft. Lia blijkt al bij Lyon te zijn.

Koos heeft nog wat nagezocht voor een eventueel uitje naar de roofvogelhoeve, maar de toegangsprijs blijkt zo enorm hoog te zijn dat er vanaf gezien wordt.

De tentoonstelling in het gemeentehuis wordt over 12 mei a.s. (onze slotavond) heen getild. Cor wil alle nog af te drukken foto’s in 1x bestellen (scheelt weer in verzendkosten) bij Profoto.net, waarmee hij goede ervaringen heeft. Graag uiterlijk 6 mei bij hem aanleveren. Emma geeft aan dat zij de foto’s voor deze avond daar ook heeft laten afdrukken en blijkt niet tevreden te zijn met alle afdrukken.

Slotavond: de foto’s voor de 2 wedstrijden voor die avond mogen een afmeting naar keus te hebben en met een passe partout in een (aluminium) lijst van 40×50 aan te leveren, uiterlijk 14.00 u op die dag in de Wiekslag. Mocht je problemen hebben met passe partouts of lijsten meld je dan even. Cor neemt de afgedrukte foto’s voor de tentoonstelling die avond mee en vraagt een ieder die zelf een afdruk heeft dat ook te doen, zodat we aan het eind van de avond die foto’s in de lijsten van de wedstrijdfoto’s kunnen doen. Hij laat ons nog een lijst zien van de Xenos die ze op dit moment heel goedkoop in de aanbieding heeft.

Vervolgens gaan we de wedstrijdfoto’s, thema “emotie”, in groepjes bespreken en beoordelen. Emma stelt voor eerst even een rondje te maken langs alle foto’s, om alvast een indruk te krijgen en dat wordt gedaan voordat we per tafel/groepje aan de slag gaan. Het bleek weer geen makkelijk thema te zijn en ook lang niet iedereen had een foto aangeleverd Zoals misschien te verwachten was kwamen diverse foto’s met (huilende) kinderen langs.

In de pauze vraagt Koos ons om, voor zover we nog geen ideeën voor thema’s en workshops naar Cor hebben gestuurd, die alsnog even op de achterkant van het beoordelingsformulier te schrijven vóór we ze inleveren bij Cor.

Na de pauze worden gezamenlijk de foto’s één voor één bekeken: wie, wat en hoe. Vervolgens de opmerkingen over wat er beter had gekund en wat juist mooi/goed is,

waarbij maar weer duidelijk werd hoe verschillend er soms naar wordt gekeken en geïnterpreteerd. Altijd weer leerzaam.

Cor zal ons de uitslag van vanavond niet toesturen, maar bekend maken op de slotavond.

Tot dan!

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 14 april 2022

Er was een flinke opkomst deze avond. Koos heet m.n. Huib en Ans welkom, die deze avond als gasten bijwonen. Op het scherm was bij binnenkomst al de mooie foto van Hans te zien die hij onlangs via WhatsApp vanuit Spanje had ingestuurd. Deze werd meteen na aanvang bekeken en beoordeeld, wat een uitzonderlijk begin was, temeer omdat het thema van deze avond “panfotografie en vrij werk” was. Er konden max. 3 foto’s worden aangeleverd met min. 1 panfoto (en dat was de foto van Hans niet).

Koos vertelde over de resultaten van de evaluatie en naar aanleiding hiervan hebben we samen afgesproken :

  • Het komend seizoen zullen er slechts 2 wedstrijden zijn, t.w. de 2 foto’s die voor de slotavond worden aangeleverd. Hieraan zal dan de “Kei van Westerveld” worden verbonden.
  • De rest van het seizoen zullen wel het vrije werk en de thema’s blijven, met beoordeling van de foto’s. Verzoek aan iedereen om met 3 suggesties voor thema’s te komen en in te leveren bij de programmacommissie.
  • Puntentelling: Koos stelt voor hierover na de zomer te beslissen, wat iedereen prima vindt.

Hij geeft het woord aan Cor, die contact heeft gehad met gemeente Westerveld over een tentoonstelling in het gemeentehuis. Er zal plaats zijn voor 24 foto’s, dus 1 p.p. Als niet iedereen meedoet, zal worden geloot wie een 2e mag leveren. Het gaat om foto’s in lijsten van 40×50 ( de foto zelf kan dan 20-30 of 30×40 met passe partout zijn). Mocht je geen lijst en/of een passe partout hiervoor hebben, geef dat dan even aan, want uit reacties bleek dat diverse mensen extra hebben. Er komt een kaartje bij de foto’s te hangen met daarop de titel en de naam van de fotograaf. Stuur je foto(‘s) hiervoor eerst z.s.m. digitaal naar Cor (tenzij je een kant en klaar exemplaar hebt in lijst). Er zal dan door een tweekoppige jury worden beoordeeld of ze geschikt zijn. Bovendien zullen ze dan indien wenselijk/ nodig – in 1x worden afgedrukt.

Ideeën voor workshops: stuur ze naar Cor vóór 1 mei, dit geldt ook voor de suggesties voor thema’s.

Voor een uitje kwam Huib met een tip: de Roofvogelhoeve in Baarlo (in de polder). Omdat de zaterdagmorgen voor diverse leden wat problematisch is, zal Koos bellen om te vragen of we op een avond terecht kunnen. Hij denkt aan donderdagavond 19 mei. Lukt dat niet dan wordt het doorgeschoven naar het volgende seizoen.

In de eerste ronde foto’s bekijken en beoordelen kwamen de panfoto’s langs. Dat panning een erg moeilijke opdracht was bleek uit de resultaten en de opmerkingen van veel mensen. Slechts een enkele foto had inderdaad een streperige achtergrond én een (redelijk) scherp onderwerp. Door de verschillende opmerkingen is er veel geleerd deze avond!

In de volgende ronde kwam vrij werk langs. Dit leverde weer een verrassende variëteit aan onderwerpen, begeleidende verhalen en opmerkingen op.

Tot slot gaf Cor nog aan dat e.e.a. voor de tentoonstelling nog op een rijtje zal worden gezet. Hij heeft binnenkort eerst nog een overleg met de gemeente.

Koos sloot de gezellige en leerzame avond af. Volgende clubavond: 28 april, wedstrijd “emotie”, foto’s afgedrukt (20×30 of 30-40) in passe partout. Tot dan!

Namens het bestuur,

Renny

Clubavond 31 maart 2022

Een schamele opkomst deze keer! Slechts 8 mensen waren aanwezig op deze avond met als onderwerp “park Ramswoerthe in Steenwijk”. Koos opende de avond met wat mededelingen, o.a. betreffende de Programmacommissie. Hij vroeg of de leden ook in het nieuwe seizoen weer deel van de commissie willen blijven. Cor opperde dat er misschien anderen zijn die graag in deze commissie willen. Zo ja, dan kunnen die zich opgeven bij de voorzitter.

Ook kwam voorbij: wie ideeën heeft voor het programma voor volgend seizoen: geef ze vooral door. Dit geldt natuurlijk ook voor de uitjes. En het onderwerp “wedstrijden” kwam nog even aan de orde: een nieuw seizoen zonder wedstrijden en dan alleen een wedstrijd op de slotavond? E.e.a. zal het bestuur de leden via een korte vragenlijst op de mail worden voorgelegd.

Een wijziging betreffende onze volgende avond, op 14 april a.s., is dat er naast het thema “pan fotografie” ook “vrij werk” op het programma zal staan. Er kunnen in totaal max. 3 foto’s worden ingestuurd naar Arnold, met als voorwaarde dat er minstens 1 pan foto bij zit. Als je dus 3 pan foto’s inlevert, heb je niet meer de ruimte om ook nog vrij werk toe te voegen.

Voor deze avond had een ieder 3 foto’s ingestuurd. Die werden bekeken en beoordeeld in 3 ronden met korte pauzes er tussen. Mooi om te zien wat een ieder heeft vastgelegd in het park: in verschillende jaargetijden, weersomstandigheden en standpunten, wat steeds weer een andere indruk geeft. Van 1 onderwerp (bijzondere, boven de grond uit gegroeide worteldelen van een boom) hadden 4 mensen een foto ingeleverd en ze waren allemaal heel verschillend. Ook het gebouw Ramswoerthe kwam een aantal keren voorbij.

Aan het einde van de avond kwam n.a.v. een vraag, “panning” nog even aan de orde. Belangrijkste punten om te onthouden: sluitertijd 1/50 of 1/30, “automatisch (continu) scherpstellen” instellen en beeldstabilisatie uitzetten.

Ondanks de lage opkomst kunnen we terugkijken op een avond met een plezierige, relaxte sfeer en verrassende foto’s.

Tot 14 april.

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 17 maart 2022

Deze avond hebben 14 personen de Wiekslag weer weten te vinden. De voorzitter opende de avond met enkele mededelingen, waaronder het verzetten van het uitje naar Hindeloopen, wat nu plaats vindt op zaterdag 26 maart a.s..

Het onderwerp van de wedstrijd, “hijskranen in een haven”, werd door slechts 10 fotografen interessant genoeg gevonden om daar een foto van in te leveren. Wat niet zo vaak voorkomt was dat de gekozen locatie bij meerdere mensen het doel geweest, nl. de haven van Meppel. Dat er toch vanaf verschillende plekken hetzelfde onderwerp werd gekozen, maakte de resultaten heel verschillend en de discussie levendig.

De foto’s in passe partout werden verdeeld over vier tafels door de aanwezigen beoordeeld en van punten voorzien. De foto’s rouleerden van tafel naar tafel. De scorelijst is inmiddels rondgestuurd door Cor die de puntentelling bijhoudt en beheert. Folkert werd 1e, Emma 2e en Koos 3e. Gefeliciteerd!

Onze volgende avond, op 31 maart a.s., heeft als onderwerp “foto’s in park Ramswoerthe te Steenwijk”. Stuur je foto’s naar Arnold, max. 3. Afhankelijk van de tijd worden ze in 3 ronden bekeken en beoordeeld, in de 1e ronde je mooiste, etc.

Tot dan!